Szczególną ofertę przygotowaliśmy dla Wspólnot Mieszkaniowych, które samodzielnie administrują i zarządzają nieruchomością wspólną, a poszukują profesjonalnego wsparcia w zakresie prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością. Jako podmiot zawodowo zajmujący się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami czynności wykonujemy poprzez naszych pracowników posiadających uprawnienia potwierdzone ministerialnie, dodatkowo jesteśmy wyposażeni w dedykowane oprogramowanie służące ewidencji finansowo – księgowej. Nasza obsługa obejmuje w szczególności:

W wariancie adresowanym głównie do zarządów wspólnot mieszkaniowych (które preferują oddzielenie obsługi finansowo-księgowej od czynności administracyjnych) oferujemy:

 • Założenie ksiąg rachunkowych umożliwiających ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o własności lokali (po nowelizacji z dn.16 marca 2000r.)
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość) w sposób umożliwiający należytą ewidencję przychodów, kosztów i rozliczeń z właścicielami, usługodawcami, dostawcami mediów oraz z innych tytułów
 • Odbiór dokumentów z biura wspólnoty lub siedziby zarządcy/administratora oraz dostarczanie wykonanych zestawień i sprawozdań
 • Pełnienie na potrzeby członków wspólnoty dyżurów telefonicznych w siedzibie biura
 • Pełnienie dyżurów w siedzibie zarządcy nieruchomości
 • Dokonywanie okresowych rozliczeń mediów na podstawie dostarczonego przez administratora spisu stanów liczników
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań o wysokości przychodów i kosztów wspólnoty
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji podatkowych oraz deklaracji i raportów do ZUS-u
 • Uczestnictwo w rocznych zebraniach sprawozdawczych
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie zestawień, raportów także w wersji elektronicznej
 • Prowadzenie pełnej windykacji – telefoniczna windykacja należności od dłużników, sporządzanie okresowych zestawień lokali zalegających z opłatami oraz wystawianie i wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty
 • Monitorowanie terminów płatności zobowiązań
 • Dokonywanie naliczeń wysokości opłat dla właścicieli zgodnie z obowiązującymi uchwałami członków wspólnoty
 • Okresowa analiza sald rozrachunków z właścicielami i usługodawcami
 • Udzielanie informacji właścicielom o stanie opłat na ich kontach w sposób uzgodniony z zarządem wspólnoty
 • Sporządzanie planu gospodarczego wspólnoty
 • Sporządzanie i realizacja przelewów bankowych (również przez Internet)
 • Odbiór wyciągów z banku / pobieranie wyciągów elektronicznych
 • Wystawianie not księgowych, rachunków i faktur z tytułu należnych płatności
 • Weryfikacja ekonomiczna prawidłowości przedsięwzięć podejmowanych przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej

 

Po zapoznaniu się ze specyfiką danej nieruchomości dokonujemy indywidualnej wyceny w oparciu o uzgodniony zakres obowiązków. Każdego Klienta obsługujemy z zaangażowaniem i profesjonalizmem dlatego też w celu zapoznania się z ofertą cenową prosimy o kontakt.

 logo_duze

BIURO:

ul. Wary

WSPÓLNA IZBA KSIĘGOWA
Agnieszka Goc

ul. Zachodnia 28
05-140 Izbica, Serock n.Narwią
NIP: 118-081-34-25, REGON: 146516450

Kontakt:
Agnieszka Goc
Kom. 604-900-750,
agnieszka.goc@izbaksiegowa.pl